plastyka w naszej szkole

Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci.
Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy.
Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość.
Zajęcia pozalekcyjne – koła plastycznego służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu.
Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej. Ważne sprawą jest zapewnienie młodym ludziom stałego dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość.
Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie.

Zajęcia pozalekcyjne – koła plastycznego korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację.

Cele koła plastycznego:
1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
2. Poznawanie różnych technik plastycznych.
3. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań.
4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.
5. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.
7. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.
8. Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości.

Zajęcia koła plastycznego przeznaczone są dla uczniów uczęszczających do naszej szkoły w każdą sobotę po lekcjach.

Zobacz zdjęcia z zajęć